Geotermia Konin Sp. z o.o.

Odwiert Geotermalny Gt-1 /podsumowanie/

    
Realizacja przedsięwzięcia pn. „ Udostępnienie zasobów wód termalnych  ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pociejewo w Koninie, do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych” zakończona została 14 grudnia 2015 r.


Celem realizowanego projektu było rozpoznanie złóż wód termalnych perspektywicznych poziomów wodonośnych kredy dolnej i jury dolnej oraz przeprowadzenia testów hydrodynamicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż, tj.: temperaturę, wydajność, mineralizację i skład chemiczny, a także ocenę przydatności ujętych wód do celów rekreacyjnych, balneologicznych i ciepłowniczych. Planowany projekt polegał na wykonaniu otworu badawczo - eksploatacyjnego Konin GT-1, którego celem było poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych na terenie Wyspy Pociejewo  w Koninie.


28 lipca 2014 r. firma G-Drilling S.A. (wykonawca odwiertu) rozpoczęła prace związane z organizacją placu wierceń, w ramach których: przygotowano plac budowy, drogę technologiczną dojazdową, transport i montaż urządzenia wiertniczego, dół zrzutowy o pojemności 2500 m³ wraz z rurociągiem. Wiercenie otworu Konin GT-1 rozpoczęto 26.09.2014 r. Wykonano następujące czynności: uzbrojenie rurami o średnicy: 18 5/8” (do głębokości 37 m), 13 3/8” (do głębokości 600 m) i 9 5/8 na pozostałej części odwiertu, cementowanie rur okładzinowych, posadowienie filtra oraz wykonanie obsypki żwirowej. W trakcie prowadzenia robót wiertniczych stwierdzono istotne w porównaniu z projektem, różnice w głębokości zalegania warstw kredowych i jurajskich. W celu prawidłowego przebiegu prac wprowadzono „Dodatek do Projektu robót geologicznych nr 3 …”, który zwiększał zakres zadania o możliwość kontynuowania wierceń do głębokości 2850 m +/-10%. Ostatecznie odwiert Konin GT-1 zakończono na głębokości 2660 m. W zakresie prowadzonych prac wiertniczo-geologicznych przeprowadzano: badania geofizyki otworowej, badania laboratoryjne zgodnie z zatwierdzonym projektem prac oraz badania i pomiary hydrogeologiczne z ciągłą rejestracją parametrów hydrogeologicznych, w tym pompowania oczyszczające i pomiarowe.


W ramach zakończenia wierceń przeprowadzono następujące czynności: demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywację terenu, mobilizację i demobilizację oraz utylizację odpadów.

Po osiągnięciu głębokości 2660 m wykonano ostatnie prace na otworze Konin GT-1, do których należały, między innymi: montaż głowicy  i urządzenia do pompowania wody. Zakupiona  w firmie Baker Hughes USA pompa głębinowa  dostosowana jest do uzyskanych parametrów wody i takich warunków, jak: zasolenie, wysoka temperatura i wydajność.


W trakcie przebiegu prac wiertniczych nadzór i dozór geologiczny pełniło Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach, które po zakończonym przedsięwzięciu opracowało wymaganą dokumentację p.n.: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód termalnych z utworów jury dolnej ujętych otworem Konin GT-1 w Koninie (Wyspa Pociejewo”).


Otworem Konin GT-1, z utworów jury dolnej, ujęto wodę termalną o temperaturze w złożu 97,5ºC (na wypływie ok. 92ºC) typu chlorkowo-sodowego o mineralizacji 15,04% (CI-Na). Ustalone zasoby eksploatacyjne dla dokumentowanego ujęcia wynoszą: Q=114 m³/h, przy depresji smax=86,5 m. Wodę ujętą otworem Konin GT-1 należy zakwalifikować, jako 15,04% solankę chlorkowo-sodową, jodkową, hiperosmotyczną, termalną. Strumień cieplny wynosi: 10,021 MW.
Efekt rzeczowy i ekologiczny zostały osiągnięte.


- Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-1. [pobierz]
- Wyniki badań składu izotopowego oraz stężenia trytu.[pobierz]
- Ocena właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych wody z otworu Konin GT-1 w aspekcie mozliwości jej wykorzystania do celów leczniczych lub rekreacynjnych.[pobierz]

Partnerskie Targi Przedsiębiorczości – „Odnawialne źródła energii” 
2015-05-21 

W dniach 21 i 22 maja 2015 r. udział Spółki Geotermia Konin w Partnerskich Targach Przedsiębiorczości zorganizowanych przez Miasto Konin przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Konińską Izbą Gospodarczą i Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie. W Targach uczestniczyło łącznie 38 wystawców z Polski, w tym także z Chin. Geotermia Konin na Targach Przedsiębiorczości zaprezentowała m.in.: rdzenie pozyskane w trakcie wierceń (głębokość: 1435, 1457, 2538 i 2549 metrów), przekrój odwiertu Pociejewo, folder informacyjny p.n. „Ekologiczny salon Miasta”. Podczas Targów odbywały się wykłady, których głównym tematem były Odnawialne Źródła Energii. Jednym z ważniejszych był wykład: „Wody geotermalne bogactwem i przyszłością ziemi konińskiej” prowadzony przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Góreckiego z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W skład panelu eksperckiego weszli: 
- Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
- Beata Wiszniewska – Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Warszawie. 
- Stanisław Jarecki – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie. 
- dr Tadeusz Neczyński – Prezes Zarządu Geotermii Konin Sp. z o.o. 
- prof. Zbigniew Kasztelewicz – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. 
- dr Artur Zimny – Dziekan Wydziału Społeczno – Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 
- Grażyna Twardowska-Gałek – Doradca Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.
O odwiercie

Prace wiertnicze zainaugurowano w dniu 26 września 2014 roku. Prowadziła je, działająca już od 100 lat, firma G-Drilling S.A. z Warszawy, mająca największe w Polsce doświadczenie,  w wykonawstwie odwiertów geotermalnych.  Nadzór i dozór geologiczny pełniło Przedsiębiorstwo Geologiczne
Sp. z o.o. w Kielcach.

 

W listopadzie dowiercono się na głębokości 1620 metrów do pierwszej warstwy wodonośnej w kredzie dolnej uzyskując  dobre parametry wody
tj. temperaturę 62oC i mineralizację 35 gramów w litrze. Zasoby wody termalnej określono jako bardzo duże w granicach 300-500 m3na godzinę. Zgodnie
z dokumentacją prace wiertnicze miały być prowadzone do głębokości 2400 metrów z 10 % tolerancją. Ostatecznie odwiert zakończono na głębokości 2660 metrów docierając do drugiej warstwy wodonośnej. Parametry wody okazały się rekordowe spośród wszystkich działających w kraju geotermii: temperatura w złożu na końcowej głębokości to 97,50C przy mineralizacji 150 gramów w litrze i dużej wydajności. Wstępne badania fizykochemiczne wykazały, że jest to wysoko zmineralizowana woda typu chlorkowo-sodowego zawierająca duże ilości jonów chlorkowych, sodowych, magnezowych i wapniowych a także wiele mikroelementów. Spełnia ona wszelkie parametry wody leczniczej.

 

Wysoka temperatura uzyskanej wody geotermalnej stwarza możliwości szerokiego wykorzystania jej w  celach energetycznych zarówno do ogrzewania obiektów, które powstaną na Wyspie Pociejewo jak i przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii do produkcji energii elektrycznej.
Była by to pierwsza tego typu instalacja w Polsce.

 

Inwestycja kosztowała ponad 15 mln zł i sfinansowana została ze środków własnych Geotermii przy 50% dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

 

Założono, że w  zagospodarowaniu Wyspy Pociejewo uczestniczyć będą, oprócz Miasta, także inwestorzy prywatni, w tym zagraniczni a najważniejszym źródłem finansowania będą fundusze unijne. 

 

 1111. Tablica informacyjna – NFOŚiGW
      2. Tablica informacyjna – Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
      3. Tablica informacyjna – G-Drilling S.A.
Copyright Geotermia Konin Sp. z o.o. 2014 r.