Geotermia Konin Sp. z o.o.

Geotermia Konin Sp. z o.o.
ul. Gajowa 1 62-510 Konin

tel: 63 249 73 45 fax: 63 249 73 29
e-mail: geotermiakonin@wp.pl 


Forma prawna


NIP: 665-299-03-45

REGON: 302237725


KRS: 0000437694


konto: PKO BP 93 1020 2212 0000 5802 0324 9406

wysokość kapitału zakładowego: 9 100 000 zł
Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Miasto Konin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza
1. Przewodniczący RN  - Robert Jeżak
2. Wiceprzewodniczący RN - Adam Strakowski 
3. Członek RN - Mikołaj Kasprzak

Zarząd
Prezes Zarządu - Tadeusz Neczyński 
Geotermia Konin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie Umowy Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz  Ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236  z późniejszymi zmianami).
Celem działania Spółki jest przygotowanie i wykonanie odwiertów oraz zagospodarowanie wód geotermalnych w celu wykorzystania energii wód geotermalnych, w zależności od parametrów do celów rekreacyjnych, balneologicznych bądź energetycznych.
Copyright Geotermia Konin Sp. z o.o. 2014 r.